Procés de Preinscripció

Procés de Preincripció als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2018-2019

DATES DE PREINSCRIPCIÓ I JORNADA DE PORTES OBERTES

Del 29 de maig al 7 de juny de 2018

HORARI:

· Matins: De dilluns a divendres (excepte dimecres) de 10:00 a 14:00 hores.
· Tardes: Dimecres 30 de maig i dimecres 6 de juny de 16:00 a 19:00 hores.
  (Els caps de semana l’escola està tancada)

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferencia.

La presentació de més d’una sol·licitud d’admissió per tipus d’ensenyament comportarà la invalidació dels drets de prioritat. La falsedat de les dades aportades comporta també la pèrdua dels drets de prioritat.

Cal omplir el full de preinscripció detingudament perquè no s’admetrà cap modificació ni ampliació dels Cicles demanats.

>> Informació del procés de preinscripció de la página web de la Generalitat de Catalunya

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Del 29 de maig al 6 de juny de 2018 es podrà presentar la sol·licitud de preinscripció per vía telemàtica.

La preinscripció telemàtica es podrà realitzar mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic. Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic.

Amb la sol·licitud electrònica, disponible a la web del Departament d’Ensenyament, el tràmit de presentaciò de sol·licitud finalitza amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre demanat en primer lloc ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. En canvi, si s’ha realitzat la sol·licitud de preinscripció mitjançant el suport de formulari informàtic online de la web del Departament d’Ensenyament, cal presentar el resguard de la sol·licitud que ha estat enviada per internet (2 còpies), la documentació acreditativa corresponent i la identificació de la persona sol·licitant i de l’alumne, al centre demanat en primer lloc dins el termini establert per a la presentació de documentació.
 

a) Sol·licitud electrònica de preinscripció:

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou aplicatiu en suport informàtic, disponible a la web del Departament d’Ensenyament.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne es menor d’edat) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre demanat en primera opció. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent que genera el sistema, on consta la data i número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA 
       (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

b) Sol·licitud mitjançant suport informàtic (formulari):

Les persones que no els sigui posible utilitzar la sol·licitud electrònica esmenada anteriorment, podran utilitzar el formulari online disponible a la web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud (2 còpies) i juntament amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins del termini establert per a la presentació de documentació.

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ EN FORMULARI INFORMÀTIC 
      (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

En tos els casos anteriors, quan realitzeu la preinscripció telemàtica, alhora d’emplenar els camps de “Plaça sol·licitada”, cal que introduïu el nom del centre en l’apartat “Cerca el centre demanat pel nom” —sobre la primera petició— i clicar el botó “Cercar” de la petició que es vol formular.

Per buscar el centre EMAV, ho heu de fer utilitzant com a paraules clau les següents: “Mitjans Audiovisuals”, “IES Mitjans audiovisuals” ó “Audiovisuals”, però no utilitzeu en la vostra cerca el nom “EMAV” ó “Escola de Mitjans Audiovisuals” ja que el programa no trobarà cap centre per aquests noms. Codi centre EMAV: 08032385

 

OFERTA I HORARIS DEL CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR QUE OFEREIX EMAV
(Cicles de 2.000 hores repartides en dos cursos escolars)

· Il·luminació, captació i tractament d’imatge  (LOE)  –  Tardes (15:00 a 21:30 hores)
· Producció d’audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) matí  –   Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) tarda  –  Tardes (15:00 a 21:30 hores)
· Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· So per a audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)

■ L’assistència a classe és obligatòria.

■ Les pràctiques a les empreses són obligatòries i es realitzen durant el matí els alumnes del Cicle Formatiu d’”Il·luminació, captació i tractament de la imatge” i “Realització de projectes d’Audiovisuals i espectacles del torn de tarda”, i realitzen les pràctiques durant la tarda els alumnes dels Cicles Formatius de ”Producció d’audiovisuals i espectacles”, “Realització de projectes audiovisuals i espectacles del torn de matí”, “Animacions 3D, jocs i entorns interactius” i “So per a audiovisuals i espectacles”.

 

TITULACIÓ NECESSÀRIA

■ Per a realitzar els cicles formatius de grau superior cal tenir el Batxillerat o COU (no cal selectivitat).

■ També s’hi pot accedir a partir d’altres titulacions com FP2, MP3 experimental o d’un altre Cicle Formatiu de Grau Superior.

■ En cas de no disposar de titulació es pot realitzar una prova d’accés a cicles formatius de grau superior, Curs de formació específica per a l’accés (CAS), o estar-ne exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

EMAV no realitza la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. Les escoles que la realitzen també fan cursos per a preparar-la. A partir de l’any en què es compleixen els 19 anys d’edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d’accés. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita el títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova corresponent o si se n’està exempt.

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior, es convoca anualment, consta d’una part comuna i una part específica, d’acord amb el cicle formatiu.

■ Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d’accés.

■ Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys estan exemptes de la prova d’accés.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ
(En el cas de no presentar la sol·licitud electrònicament i haver-la fet mitjançant el formulari informàtic online)

Aquells que realitzin la preinscripció electrònica no han de presentar cap còpia al centre demanat en primer lloc ni tampoc cap documentació acreditativa corresponent ni d’identificació personal, tot el procés de preinscripció finalitza amb l’enviament del formulari a través d’aquest sistema electrònic. En canvi, les persones que realitzin la sol·licitud de preinscripció a través del formulari web online del Departament d’Ensenyament, caldrà que presentin al centre demanat en primer lloc dins el termini establert per a presentació de documentació, el resguard de la sol·licitud realitzada per internet (2 còpies), la documentació acreditativa corresponent i la identificació de la persona sol·licitant i de l’alumne.

A continuació trobareu la relació de tota la documentació que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc:

1. Preinscripció telemática amb el codi de tramesa (2 còpies).

2. Original i fotocòpia del DNI.

3. Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual).

4. Original i fotocòpia de la certificació acadèmica dels estudis al·legats que en permeten l’accés  amb la nota mitjana calculada pel centre d’origen de, segons el cas:

Batxillerat: nota mitjana numèrica de 1r i 2n. on hi consti la modalitat cursada (certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat on hi consti la modalitat cursada o pàg. 22 i 23 del llibre de qualificacions).

COU: nota mitjana numèrica dels 4 cursos ( BUP + COU).

FP2 o equivalents: nota mitjana numèrica dels cursos.

Prova d’accés: Qualificació de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció.

Grau Mig: L’alumnat que opta per la via de grau mig, ha d’aportar el certificat de grau mig i també de la resta de formació al·legada als criteris de prioritat.

Curs de formació específic per a l’accés (CAS): Qualificació final on hi consti la família professional i les opcions del curs específic.

Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys: Nota de la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

■ Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

ALUMNAT MENOR D’EDAT: Preinscripció  signada pel pare, mare o tutor legal. Original i fotocòpia del llibre de família i Original i fotocòpia DNI persona sol·licitant.

– Tots els documents originals es retornaran quan se n’hagin validat les còpies.

 

ALUMNAT ESTRANGER
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ (En el cas de no presentar la sol·licitud electrònicament i haver-la fet mitjançant el formulari informàtic online)

Aquells que realitzin la preinscripció electrònica no han de presentar cap còpia al centre demanat en primer lloc ni tampoc cap documentació acreditativa corresponent ni d’identificació personal, tot el procés de preinscripció finalitza amb l’enviament del formulari a través d’aquest sistema electrònic. En canvi, les persones que realitzin la sol·licitud de preinscripció a través del formulari web online del Departament d’Ensenyament, caldrà que presentin al centre demanat en primer lloc dins el termini establert per a presentació de documentació, el resguard de la sol·licitud realitzada per internet (2 còpies), la documentació acreditativa corresponent i la identificació de la persona sol·licitant i de l’alumne.

A continuació trobareu la relació de tota la documentació que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc:

1. Preinscripció telemática amb el codi de tramesa (2 còpies)

2. Original i fotocòpia del passaport.

3. Original i fotocòpia del document d’homologació d’estudis a nivell de Batxillerat o bé el resguard d’haver-lo sol·licitat.

4. Original i fotocòpia del document de convalidació de la nota mitjana de l’ expedient.

ALUMNAT MENOR D’EDAT: Preinscripció  signada pel pare, mare o tutor legal. Original i fotocòpia del llibre de família i Original i fotocòpia DNI/Passaport persona sol·licitant.

– Tots els documents originals es retornaran quan se n’hagin validat les còpies.

■ Per obtenir la convalidació d’estudis no universitaris:

– S’ha d’anar als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realizar la tramitació.
– Cal portar original i fotocòpia de les notes.

>> Més informació per a l’obtenció de la convalidació d’estudis no universitaris a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

■ Per obtenir la convalidació de la nota mitja:

– S’ha d’anar als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realizar la tramitació.
– Cal portar original i fotocòpia de les notes i original i fotocòpia del justificant conforme està en tràmit la convalidació dels estudis o bé el justificant de que ja s’ha obtingut la convalidació.

Direcció General d’Atenció a la Familia i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 BARCELONA)

>> Més informació per a obtenir la convalidació de la nota mitja a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

 

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 60% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via del BATXILLERAT o estudis equivalents (BUP, COU).  Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent (ens els cicles que s’imparteixen a emav aquestes son les de CIÈNCIES i TECNOLOGIA), o el COU amb una opció equivalent a les modalitats prioritàries.

MODALITATS DE BATXILLERAT QUE DONEN PRIORITAT D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA D’IMATGE I SO D’EMAV:

-Ciències de la naturalesa i la salut
-Tecnologia

· 20% de les places: per a l’alumnat que acrediti un títol de tècnic de formació professional (CFGM). Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les següents prioritats:

PRIORITATS VIA CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS:

  1. Alumnat procedent de la família d’imatge i so que han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica.
  2. Alumnat procedent d’una altra família professional que han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica.
  3. Alumnat procedent de la família d’imatge i so que no han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica.
  4. Alumnat procedent d’una altra família professional que no han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica.
  5. Alumnat amb títol de tècnic de Grau Mitjà que ha superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a Cicles de Grau Superior.
  6. Alumnat amb títol de Grau Mitjà que no acrediti cap de les formacions anteriors i procedeixin d’una família professional afí: arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat  i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de riscos professionals.
  7. Alumnat amb títol de tècnic de Grau Mitjà que no acrediti cap de les formacions anteriors i procedeixin d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

· 20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via PROVA D’ACCÉS, o que té exempció total d’aquesta prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés (CFGS, FP2, etc.). A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 6 de juliol de 2018 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

ALUMNES QUE REALITZEN LA PREINSCRIPCIÓ A UN SEGON CURS D’UN CICLE FORMATIU HAVENT FET EL PRIMER CURS A UN ALTRE CENTRE

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i realitza la preinscripció a emav per poder continuar els seus estudis al nostre centre ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, click per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies