Preu matrícula

Cost dels Cicles Formatius de Grau Mitjà Artístics
Curs 2023-2024

COST  PER A UN CURS ADADÈMIC

El cost anual de la quota de centre per a un curs acadèmic és de 320 €.  Inclou l’assegurança escolar. No hi ha més pagaments al llarg del curs.

Descomptes quota centre:

S’aplicarà descomptes a tots aquells que tinguin un carnet que acrediti la pertinença a algun dels grups:

  • Famílies nombroses o monoparentals (25%)
  • Famílies nombroses categoria especial (50%)
  • Carnet de discapacitat superior al 33% (50%)

Caldrà adjuntar en el moment de la matrícula el full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN)  corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (veure apartat procés de matriculació a cicles formatius de grau mitjà artístics). El cobrament es farà un cop realitzada la matrícula, la tercera setmana de juliol.

Nota: Es pot accedir a les beques que convoca el Ministeri d’Educació per a ensenyaments postobligatoris reglats no universitaris.