Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2023-2024

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGM (Alumnat amb continuïtat d’escolarització)

Del 12 al 18 d’abril de 2023
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau mitjà” de la web del centre.

Fins al 19  d’abril de 2023
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)

28 d’abril de 2023
Publicació de la llista de sol.licituds admeses o excloses a aquest procés

Del 28 d’abril al 3 de maig de 2023
Termini per presentar reclamacions a l’admissió o exclusió en aquest procés
(utilitzant l’eina electrònica per a presentar reclamacions)

8 de maig de 2023
Publicació de la llista definitiva de sol.licituds admeses i excloses a aquest procés

Publicació del nombre de sol.licituds presentades al centre per a cada cicle formatiu i torn, en primera petició

31 de maig de 2023
Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

Del 31 de maig al 7 de juny 2023
Termini per a presentar una reclamació
(utilitzant l’eina electrònica per a presentar reclamacions)

14 de juny 2023
Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

14 de juny 2023
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona))

20 de juny 2023
Publicació de la llista de preinscrits ordenada.

30 de juny 2023
Publicació pel Departament d’Educació de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 3 al 7 de juliol 2023
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau mitjà” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

20 de juliol 2023 a les 10 h
Acte públic de gestió de la llista d’espera.

Oferta per a l’acte públic: 2 vacants VDJ per llista de continuïtat.
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera de continuïtat. La matriculació s’inicia a les 10 h i cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant.
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària: fotocòpia del DNI, llibre de família, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i resguard de sol·licitud de títol. En cas que  que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGM (Resta d’alumnat)

Del 9 al 15 de maig de 2023
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau mitjà” de la web del centre.

Fins al 16 de maig de 2023
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)

31 de maig de 2023
Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Del 31 de maig al 7 de juny de 2023
Termini per presentar una reclamació
(utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions)

14 de juny 2023
Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.

14 de juny 2023
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona))

20 de juny 2023
Publicació de la llista de preinscrits ordenada.

30 de juny de 2023
Publicació pel Departament d’Educació de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 3 al 7 de juliol 2023
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau mitjà” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

20 de juliol 2023
Acte públic de gestió de la llista d’espera.

 

Segona fase d’admissió en cas que hagin quedat vacants

24 de juliol
Publicació places disponibles fase extraordinària d’admissió

Del 25 al 27 de juliol de 2023
Ampliació de peticions per al segon periode d’admissió

31 de juliol de 2023
Publicació de la llista d’admesos al centre

 

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.