Preu matrícula

Cost dels Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2023-2024

COST  PER A UN CURS ACADÈMIC

El cost anual de la quota de centre per a un curs acadèmic és de 320 €.  Inclou l’assegurança escolar. No hi ha més pagaments al llarg del curs.

Descomptes quota centre:

S’aplicarà descomptes a tots aquells que tinguin un carnet que acrediti la pertinença a algun dels grups:

  • Famílies nombroses o monoparentals (25%)
  • Famílies nombroses categoria especial (50%)
  • Carnet de discapacitat superior al 33% (50%)

Aquest descompte és aplicable només a matrícules senceres (no UFs aïllades).   No haver abandonat cap curs o cicle a EMAV amb anterioritat. No ser repetidor de primer curs.   Els alumnes que accedeixin a segon curs han de tenir totes les UF’s de primer aprovades.   

 

Caldrà adjuntar en el moment de la matrícula el full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN)  corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (veure apartat procés de matriculació a cicles formatius de grau mitjà). El cobrament es farà un cop realitzada la matrícula, la tercera setmana de juliol.

Nota: Es pot accedir a les beques que convoca el Ministeri d’Educació per a ensenyaments postobligatoris reglats no universitaris.