Procés de llista d’espera

Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Mitjà (20 de juliol de 2023)
Curs 2023-2024

OFERTA I ADJUDICACIÓ DE PLACES DE LA LLISTA D’ESPERA

Al mateix temps que es publiquen als centres la llistes d’admesos, es podran consultar les llistes d’espera.

A les llistes d’espera hi consten tots aquells/es que heu realitzat la preinscripció al cicle en primera opció, ordenades seguint els criteris de prioritat i el número de desempat i classificades per vies d’accés.  La llista d’espera afecta únicament a les sol·licituds que han demanat al centre en primera opció.

La matriculació dels alumnes admesos en convocatòria ordinària finalitzarà el dia 7 de juliol de 2023

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants per que  algú no s’ha matriculat o bé ha renunciat a la plaça adjudicada durant la convocatòria ordinària, s’assignaran seguint l’ordre de la llista d’espera publicada, dins de cada via d’accés.  

L’assignació es farà mitjançant un acte públic que es realitzarà el dia 20 de juliol de 2023 a les 10h

Les persones que consten en la llista d’espera poden anar personalment a l’acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació. Si no assisteix a l’acte es perd el dret a obtenir una plaça.

Oferta per a l’acte públic: 2 vacants VDJ per llista de continuïtat.
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera de continuïtat. La matriculació s’inicia a les 10 h i cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant.
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària: fotocòpia del DNI, llibre de família, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i resguard de sol·licitud de títol. En cas que  que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.

Per a altres opcions consulteu disponibilitat de places lliures a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i/o dirigiu-vos directament al centre que us interessi.