Procés de Preinscripció

Procés de Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs 2023-2024

>> Oferta de places  

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Del 12 al 18 d’abril de 2023 (alumnat amb continuïtat d’escolarització)

  • L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant 4rt curs de l’ESO, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual o està cursant el primer curs de batxillerat
  • L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica
  • L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el curs de formació específic per l’accés al cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim 18 anys).

Del 9 al 15 de maig de 2023 (resta d’alumnat)

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau mitjà, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud d’admissió per tipus d’ensenyament comportarà la invalidació dels drets de prioritat. La falsedat de les dades aportades comporta també la pèrdua dels drets de prioritat.

>> Informació del procés de preinscripció als cicles de grau mitjà de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

>> Informació del procés de preinscripció de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Del 12 al 18 d’abril de 2023 es podrà presentar la sol·licitud de preinscripció per via telemàtica (alumnat amb continuïtat d’escolarització)

a) Sol·licitud electrònica de preinscripció:

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015-2016 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant l’aplicatiu disponible a la web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne es menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2023) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (IDALU). Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d’aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció. (En cas de no conèixer el vostre IDALU cliqueu aquí)

Només cal adjuntar documentació (escanejada o fotografiada per les dues cares) si no s’ha pogut validar electrònicament 

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA 
       (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

b) Sol·licitud mitjançant suport informàtic (formulari):

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmenada anteriorment, podran utilitzar el formulari online disponible a la web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds i s’haurà d’ajuntar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares. (Més avall podreu consultar la documentació acreditativa que cal adjuntar).

Els alumnes que son majors d’edat o que compleixin 18 anys l’any 2023 fan ells mateixos els tràmits.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna (IDALU). Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ EN FORMULARI INFORMÀTIC 
      (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

En tos els casos anteriors a) i b), quan realitzeu la preinscripció telemàtica, alhora d’emplenar els camps de “Plaça sol·licitada”, cal que introduïu el nom del centre en l’apartat “Cerca el centre demanat pel nom” —sobre la primera petició— i clicar el botó “Cercar” de la petició que es vol formular.

Per buscar el centre EMAV, ho heu de fer utilitzant com a paraules clau les següents: “Mitjans Audiovisuals”, “IES Mitjans audiovisuals” ó “Audiovisuals”, però no utilitzeu en la vostra cerca el nom “EMAV” ó “Escola de Mitjans Audiovisuals” ja que el programa no trobarà cap centre per aquests noms. Codi centre EMAV: 08032385

MOLT IMPORTANT: En tots els casos anteriors (a i b) cal comprovar les llistes de preinscrits ordenats alfabèticament , revisar les dades i si cal enviar la reclamació en el període corresponent.

 

OFERTA I HORARIS DEL CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ QUE OFEREIX EMAV
(Cicles de 2.000 hores repartides en dos cursos escolars)

· Vídeo Discjòquei i so  (LOE)  –  Tardes (14:30 a 21:00 hores)

■ L’assistència a classe és obligatòria.

■ Les pràctiques a les empreses són obligatòries i es realitzen durant el matí.

 

TITULACIONS I VIES D’ACCÉS

>> CONSULTA ELS CRITERIS D’ORDENACIÓ SEGONS LES TITULACIONS D’ACCÉS

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ
(En el cas de no haver presentat la sol·licitud electrònicament i haver-la fet mitjançant el formulari informàtic online. Cas B)

A continuació trobareu la relació de tota la documentació que s’ha d’adjuntar:

· DNI.

· TSI (Targeta Sanitària Individual).

· Certificació acadèmica amb la nota mitjana dels estudis al·legats que en permeten l’accés   o bé la qualificació de la prova d’accés

■ Si encara es cursen els estudis es pot enviar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

Especificacions que s’han de tenir en compte:

– Els alumnes que han finalitzat la ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursin 4rt d’ESO a Catalunya, no han d’adjuntar cap certificat. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació durant període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

– En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa o bé en el cas d’estudis anteriors, l’original de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

– En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal adjuntar el certificat de superació perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment durant el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

– Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l’any actual han d’adjuntar la còpia impresa de la consulta dels resultats Al moment de la matrícula cal presentar el certificat de superació de la prova.

– Si s’alega un títol de tècnic/a auxiliar FP1 o un títol de tècnic especialista FP2, la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

 

HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS
(Alumnat estranger)

■ Per obtenir la convalidació d’estudis no universitaris:

– Adreçar-se als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realitzar la tramitació.

>> Més informació per a l’obtenció de la convalidació d’estudis no universitaris a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

■ Per obtenir la convalidació de la nota mitja:

-Adreçar-se als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realitzar la tramitació.

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 BARCELONA)

>> Més informació per a obtenir la convalidació de la nota mitja a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya