Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2021-2022

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGS

Del 25 al 31 de maig de 2021
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preincripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció” de la web del centre.

Fins a l’1 de juny de 2021
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions sempre acompanyat del resguard de preinscripció.

21 de juny de 2021
Publicació de les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional.

Del 23 al 30 de juny de 2021

Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions
(No s’acceptarà cap reclamació sense el resguard de preinscripció o fora d’aquests tres dies)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar aquest període de reclamacions.

5 de juliol 2021

Publicació de les llistes definitives de preinscrits amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

5 de juliol 2021

Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona))

8 de juliol 2021

Publicació de les llistes de preinscrits ordenada definitiva.

16 de juliol 2021
Publicació pel Departament d’Ensenyament de les relacions definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 19 al 23 de juliol 2021
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Cada cicle té assignat un horari de matriculació. Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal portar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Ensenyament.