Calendari Preinscripció

Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGS

Del 26 de maig a l ‘1 de juny de 2023
Període de presentació de sol·licituds.

Per poder realitzar la preinscripció, consulteu la informació del “Procés de preinscripció als cicles de grau superior” de la web del centre.

Fins al 2 de juny de 2023
Darrer dia per presentar la documentació i les notes.
(En cas de no haver-ho presentat durant el període de preinscripció)
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions

26 de juny de 2023
Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

En cas que en aquesta llista no aparegui la nota, perquè el programa no l’hagi pogut recuperar,  la poden adjuntar a l’aplicació de preinscripcions en el període de reclamacions.

Del 26 de juny al 3 de juliol de 2023
Termini per presentar reclamacions a les llistes de preinscrits utilitzant l’eina electrònica per a adjuntar les reclamacions.
Nota: En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat cal adjuntar el certificat de la qualificació durant aquest període de reclamacions.

6 de juliol 2023
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.

6 de juliol 2023
Sorteig públic del número de desempat, per a determinar l’ordenació de sol·licituds.
(a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-220, Barcelona))

10 de juliol 2023
Publicació de la llista de preinscrits ordenada.

18 de juliol 2023
Publicació pel Departament d’Educació de la relació definitives d’alumnat admès i de la llista d’espera.

Del 19 al 24 de juliol 2023
Període de matriculació per a l’alumnat admès.

Consulteu la informació referent al “Procés de matriculació als cicles de grau superior” de la web del centre.  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada. En formalitzar la matrícula cal aportar la documentació necessària i el full d’autorització de domiciliació degudament complimentat i signat pel titular del compte.

26 de juliol 2023
Acte públic de gestió de llista d’espera

Oferta i horari de l’acte públic:
  • 09.00 h    PRODUCCIÓ 12 places (via 1: 9; via 2: 1; via 3: 2)
  • 10.00 h     ANIMACIÓ 10 places (via 1: 7; via 2: 0; via 3: 3)
  • 10.30 h     REALITZACIÓ MATÍ  6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 11.00 h      SO 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 11.30 h      REALITZACIÓ TARDA 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
  • 12.00h      IL·LUMINACIÓ 6 places (via 1: 4; via 2: 1; via 3: 1)
La matriculació es farà per rigorós ordre de la llista d’espera. Cal que la persona interessada (o persona degudament autoritzada) hi sigui present en l’horari establert per cada cicle. En cas que no hi sigui, no podrà optar a la vacant.
L’alumnat en llista d’espera que aconsegueixi la vacant, s’ha de matricular en aquell mateix moment. Per tant, és important portar tota la documentació necessària en digital i/o fotocopia + original: DNI, targeta sanitària, compte de domiciliació bancària, foto de carnet amb fons blanc, certificat de notes d’accés i títols o resguard de sol·licitud de títol. En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà aportar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.


Segona fase d’admissió

31 de juliol 2023

Publicació provisional de centres i cicles formatius amb places vacants

5 de setembre 2023

Publicació definitiva de centres i cicles formatius amb places vacants

6 i 7 de setembre 2023

Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió

8 de setembre 2023

Publicació de la llista d’admesos de la segona fase d’admissió

NOTA IMPORTANT
Aquest calendari és susceptible d’experimentar modificacions segons instruccions del Departament d’Educació.