Criteris d’ordenació

Criteris d’ordenació de les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2020-2021

CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint amb compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

· 60% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via del BATXILLERAT o estudis equivalents (BUP, COU).  Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent (ens els cicles que s’imparteixen a emav aquestes son les de CIÈNCIES i TECNOLOGIA), o el COU amb una opció equivalent a les modalitats prioritàries.

MODALITATS DE BATXILLERAT QUE DONEN PRIORITAT D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA D’IMATGE I SO D’EMAV:

-Ciències de la naturalesa i la salut
-Tecnologia

· 20% de les places: per a l’alumnat que acrediti un títol de tècnic de formació professional (CFGM). Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les següents prioritats:

  1. Alumnat procedent de la família d’imatge i so que han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica en el curs de formació específic d’accés (CAS) o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
  2. Alumnat procedent d’una altra família professional que han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica en el curs de formació específic d’accés (CAS) o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
  3. Alumnat procedent de la família d’imatge i so que no han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica en el curs de formació específic d’accés (CAS) o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
  4. Alumnat procedent d’una altra família professional que no han cursat l’opció humanística o cientificotecnològica en el curs de formació específic d’accés (CAS) o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
  5. Alumnat amb títol de tècnic de Grau Mitjà que ha superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a Cicles de Grau Superior.
  6. Alumnat amb títol de Grau Mitjà que no acrediti cap de les formacions anteriors i procedeixin d’una família professional afí: arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat  i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, prevenció de riscos professionals.
  7. Alumnat amb títol de tècnic de Grau Mitjà que no acrediti cap de les formacions anteriors i procedeixin d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

· 20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via PROVA D’ACCÉS, o que té exempció total d’aquesta prova, o que té altres titulacions que en permeten l’accés (CFGS, FP2, Grau Universitari, etc.). A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

En totes les situacions anteriors, en cas d’empat l’ordenació de les sol·licituds afectades es dirimirà d’acord amb el sorteig públic que tindrà lloc el 20 de juliol de 2020 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).