Preu matrícula

Cost de la matrícula i quota de centre als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

COST MATRÍCULA I QUOTA CENTRE PER A UN CURS ADADÈMIC

El cost anual de la matrícula i la quota de centre per a un curs acadèmic és de 750€. Aquest preu inclou la matrícula i la quota de centre. També inclou l’assegurança escolar. No hi ha més pagaments al llarg del curs.

· La matrícula als cicles formatius establerta en els preus públics de la Generalitat és de 360€.

Descomptes preus públics (aplicables al preu de la matrícula): 50% per famílies nombroses o monoparentals o haver obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació en el curs actual o immediatament anterior i del 100% per famílies nombroses categoria especial o per persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en una grau igual o superior al 33%, o per víctimes de terrorisme.

· La quota centre (aportació aprovada pel Consell escolar del Centre) és de 390€ per tot el curs.

Descomptes quota centre:

1r curs

A l’alumnat que segons el Dept d’Educació li correspongui un descompte del 100% en el preu públic se li aplicarà un 50% addicional en la quota de centre; si el descompte de preu públic és del 50%, se li aplicarà un 25% en la quota de centre. Queden exclosos aquells alumnes que:

    • Procedeixen d’un altre cicle d’EMAV que no han finalitzat.
    • Són repetidors de curs en el mateix centre.

2n curs

Per optar al descompte, l’alumnat de 2n curs, ha de complir certes condicions:

    • Aplicable només a matrícules senceres (no UFs aïllades).
    • S’han de tenir totes les UF’s de primer aprovades.
    • No haver abandonat cap curs o cicle a EMAV amb anterioritat.

Caldrà adjuntar en el moment de la matrícula el full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN) amb l’autorització signada pel titular del compte (aquest paper d’autorització es podrà descarregar a l’apartat procés de matriculació a cicles formatius de grau superior).

Nota: Es pot accedir a les beques que convoca el Ministeri d’Educació per a ensenyaments postobligatoris reglats no universitaris.