Preu matrícula

Cost de la matrícula i quota de centre als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2020-2021

COST MATRÍCULA I QUOTA CENTRE PER A UN CURS ADADÈMIC

El cost anual de la matrícula i la quota de centre per a un curs acadèmic és de 750€. Aquest preu inclou la matrícula i la quota de centre. (no hi ha més pagaments al llarg del curs)

· La matrícula als cicles formatius establerta en els preus públics de la Generalitat és de 360€.

Descomptes preus públics (aplicables al preu de la matrícula): 50% per famílies nombroses o monoparentals o haver obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació en el curs actual o immediatament anterior i del 100% per famílies nombroses categoria especial o per persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en una grau igual o superior al 33%, o per víctimes de terrorisme.

· La quota centre (aportació aprovada pel Consell escolar del Centre) és de 390€ per tot el curs.

Caldrà adjuntar en el moment de la matrícula les dades del compte bancari amb l’IBAN corresponent amb l’autorització signada pel titular del compte (aquest paper d’autorització es podrà descarregar de la pàgina web del centre).

Nota: Es pot accedir a les beques que convoca el Ministeri d’Educació per a ensenyaments postobligatoris reglats no universitaris.