Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2021-2022

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

Del 19 al 23 de juliol de 2021

La matrícula es farà de forma telemàtica. L’alumnat admès  rebrà un correu electrònic el dia 19 de juliol (al correu que es va fer constar a la preinscripció), amb un formulari amb les instruccions per formalitzar la matrícula i adjuntar la documentació requerida.

En cas de no formalitzar la matrícula amb l’enviament del formulari del 19 al 23 de juliol es considerarà que es renuncia a la plaça assignada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ (es sol·licitarà al formulari que heu d’enviar)

– DNI, NIE o passaport.
– TSI (Targeta sanitària individual).
– Certificat de notes segellat i signat (batxillerat, cicles, prova d’accés…) on hi consti la nota mitja obtinguda.
– Resguard d’haver sol·licitat el títol de batxillerat o cicles.
– Fotografia mida carnet.
– Full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN) i autorització per a realitzar el cobrament. (DESCARREGAR SEPA)
– Documents acreditatius, si s’escau, de sol·licitud de descomptes del preu públic.

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ (SEPA) 

COST DEL CURS

El cobrament es farà en dos fraccionaments al compte bancari que indiqueu. El primer cobrament es realitzarà la darrera setmana de juliol i el segon cobrament a principis de setembre.

Cost total del cicle: 750€ (360€ matrícula i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 375€

Les reduccions afecten únicament al preu de la matrícula:

Descomptes preus públics (aplicables al preu de la matrícula): 50% per famílies nombroses o monoparentals o haver obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació en el curs actual o immediatament anterior i del 100% per famílies nombroses categoria especial o per persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en una grau igual o superior al 33%, o per víctimes de terrorisme.

Cost total del cicle amb reducció 50%: 570€ (180€ matrícula i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 285€

Cost total del cicle amb reducció del 100%: 390€ (matrícula gratuïta i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 195€

INFORMACIÓ ADICIONAL

Excepcionalment, per aquells alumnes que no disposin de mitjans per respondre el formulari electrònic, es podrà sol·licitar cita prèvia. Entre el 1 i el 3 de setembre es podrà sol·licitar cita prèvia trucant al 933100300 de 9 a 13,30h

MATERIAL  RECOMANAT PER SEGUIR EL CURS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat.