Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

Del 19 al 24 de juliol de 2023

La matrícula es farà de forma telemàtica. L’alumnat admès  rebrà un correu electrònic el dia 19 de juliol (al correu que es va fer constar a la preinscripció), amb un formulari amb les instruccions per formalitzar la matrícula i adjuntar la documentació requerida.

En cas de no formalitzar la matrícula amb l’enviament del formulari del 19 al 24 de juliol es considerarà que es renuncia a la plaça assignada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ (es sol·licitarà al formulari que heu d’enviar)

– DNI, NIE o passaport.
– TSI (Targeta sanitària individual).
– Certificat de notes segellat i signat (batxillerat, cicles, prova d’accés…) on hi consti la nota mitja obtinguda.
– Resguard d’haver sol·licitat el títol de batxillerat o cicles.
– Fotografia mida carnet.
– Full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN) i autorització per a realitzar el cobrament. 
– Documents acreditatius, si s’escau, de sol·licitud de descomptes del preu públic.

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ CFGS (SEPA) 

COST DEL CURS

El cobrament es farà en dos fraccionaments al compte bancari que indiqueu. El primer cobrament es realitzarà la darrera setmana de juliol i el segon cobrament a principis de setembre.

Veure apartat preu matrícula

MATERIAL  RECOMANAT PER SEGUIR EL CURS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat.