Procés de Matriculació

Procés de Matriculació als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2020-2021

DATES DE MATRICULACIÓ I HORARIS DE SECRETARIA

De l’1 al 7 de setembre de 2020

La matrícula es farà de forma telemàtica. L’alumnat admès  rebrà un correu electrònic el dia 1 de setembre (al correu que es va fer constar a la preinscripció), amb un formulari amb les instruccions per formalitzar la matrícula i adjuntar la documentació requerida.

En cas de no formalitzar la matrícula amb l’enviament del formulari del 1 al 7 de setembre es considerarà que es renuncia a la plaça assignada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ (es sol·licitarà al formulari que heu d’enviar)

– DNI, NIE o passaport.
– TSI (Targeta sanitària individual).
– Certificat de notes segellat i signat (batxillerat, cicles, prova d’accés…) on hi consti la nota mitja obtinguda.
– Resguard d’haver sol·licitat el títol de batxillerat o cicles.
– Fotografia mida carnet.
– Full SEPA amb les dades del compte bancari (número IBAN) i autorització per a realitzar el cobrament. (DESCARREGAR SEPA)
– Documents acreditatius, si s’escau, de sol·licitud de descomptes del preu públic.

>> DESCARREGAR FULL D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ (SEPA) 

COST DEL CURS

El cobrament es farà en dos fraccionaments al compte bancari que indiqueu. El primer cobrament es realitzarà el 10 de setembre i el segon cobrament el 10 d’octubre de 2020.

Cost total del cicle: 750€ (360€ matrícula i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 375€

Les reduccions afecten únicament al preu de la matrícula:

Descomptes preus públics (aplicables al preu de la matrícula): 50% per famílies nombroses o monoparentals o haver obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació en el curs actual o immediatament anterior i del 100% per famílies nombroses categoria especial o per persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en una grau igual o superior al 33%, o per víctimes de terrorisme.

Cost total del cicle amb reducció 50%: 570€ (180€ matrícula i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 285€

Cost total del cicle amb reducció del 100%: 390€ (matrícula gratuïta i 390€ quota de centre) 2 cobraments de 195€

INFORMACIÓ ADICIONAL

Excepcionalment, per aquells alumnes que no disposin de mitjans per respondre el formulari electrònic, es podrà sol·licitar cita prèvia. Entre el 1 i el 3 de setembre es podrà sol·licitar cita prèvia trucant al 933100300 de 9 a 13,30h o utilitzant l’enllaç a l’aplicatiu de cita prèvia que s’activarà a partir del dia 2 de setembre en aquesta pàgina.

MATERIAL  RECOMANAT PER SEGUIR EL CURS

Per al màxim aprofitament del curs i bon seguiment de l’avaluació continuada es fa indispensable disposar a casa d’un ordinador amb connectivitat i hardware actualitzat.