Procés de Preinscripció

Procés de Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2023-2024

>> Oferta inicial de places  

>> Oferta definitiva de places  (no disponible)

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud d’admissió per tipus d’ensenyament comportarà la invalidació dels drets de prioritat. La falsedat de les dades aportades comporta també la pèrdua dels drets de prioritat.

>> Informació del procés de preinscripció als cicles de grau superior de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

>> Informació del procés de preinscripció de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023 es podrà presentar la sol·licitud de preinscripció per vía telemàtica.

La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic, disponible a la web del Departament d’Educació.

a )  Sol·licitud mitjançant el formulari electrònic

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne es menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2023) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (IDALU).  Aquest codi el podeu obtenir a la mateixa web i facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya.

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari. Només caldrà adjuntar escanejada i/o fotografiada la documentació que es requereixi 

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA 
       (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Educació)
 

b) Sol·licitud mitjançant suport informàtic (només en el cas que no  es pugui fer mitjançant formulari electrònic):

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmenada anteriorment, podran utilitzar el formulari online disponible a la web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar a través d’aquesta eina informàtica  la documentació acreditativa corresponent, (documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acadèmica corresponent a la vía d’accés escollida, escanejada o fotografiada per les dues cares)

Els alumnes que son majors d’edat o que compleixin 18 anys l’any 2023 fan ells mateixos els tràmits i signen la sol·licitud. en cas de ser menor i no complir els 18 anys l’any 2023, cal adjuntar juntament amb el  DNI de l’alumne,  el DNI del pare, mare, tutor o tutora i el llibre de família.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna (IDALU). Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ EN FORMULARI INFORMÀTIC 
      (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Educació)
 

En tos els casos anteriors a) i b), quan realitzeu la preinscripció telemàtica, alhora d’emplenar els camps de “Plaça sol·licitada”, cal que introduïu el nom del centre en l’apartat “Cerca el centre demanat pel nom” —sobre la primera petició— i clicar el botó “Cercar” de la petició que es vol formular.

Per buscar el centre EMAV, ho heu de fer utilitzant com a paraules clau les següents: “Mitjans Audiovisuals”, “IES Mitjans audiovisuals” ó “Audiovisuals”, però no utilitzeu en la vostra cerca el nom “EMAV” ó “Escola de Mitjans Audiovisuals” ja que el programa no trobarà cap centre per aquests noms. Codi centre EMAV: 08032385

MOLT IMPORTANT: En tots els casos anteriors (a i b) cal comprovar les llistes de preinscrits ordenats alfabèticament i amb la puntuació provisional.  En cas de que no aparegui la nota perquè no s’ha pogut recuperar de la base de dades del Departament d’Educació, o que no sigui correcte, cal adjuntar aquesta documentació en el període de reclamacions.

 

OFERTA I HORARIS DEL CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR QUE OFEREIX EMAV
(Cicles de 2.000 hores repartides en dos cursos escolars)

· Il·luminació, captació i tractament d’imatge  (LOE)  –  Tardes (14:30 a 21:00 hores)
· Producció d’audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) matí  –   Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) tarda  –  Tardes (14:30 a 21:00 hores)
· Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· So per a audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)

■ L’assistència a classe és obligatòria.

■ Les pràctiques a les empreses són obligatòries i es realitzen durant el matí els alumnes del Cicle Formatiu d’Il·luminació, captació i tractament de la imatge” i “Realització de projectes d’Audiovisuals i espectacles del torn de tarda”, i realitzen les pràctiques durant la tarda els alumnes dels Cicles Formatius de ”Producció d’audiovisuals i espectacles”, “Realització de projectes audiovisuals i espectacles del torn de matí”, “Animacions 3D, jocs i entorns interactius” i “So per a audiovisuals i espectacles”.

 

TITULACIONS I VIES D’ACCÉS

>> CONSULTA ELS CRITERIS D’ORDENACIÓ SEGONS LES TITULACIONS D’ACCÉS

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ
(En el cas de no haver presentat la sol·licitud electrònicament i haver-la fet mitjançant el formulari informàtic online. Cas B)

1. DNI, NIE o PASSAPORT.

2. Certificació acadèmica dels estudis al·legats que en permeten l’accés  amb la nota mitjana calculada pel centre d’origen de, segons el cas:

Batxillerat: nota mitjana numèrica de 1r i 2n. on hi consti la modalitat cursada (certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat on hi consti la modalitat cursada) o la pàg. 22 i 23 del llibre de qualificacions (en cas de batxillerat LOGSE). En cas de batxillerats estrangers homologats:  document d’homologació d’estudis a nivell de Batxillerat o bé el resguard d’haver-lo sol·licitat. i  el document de convalidació de la nota mitjana de l’ expedient.

COU: nota mitjana numèrica dels 4 cursos ( BUP + COU).

FP2 o equivalents: nota mitjana numèrica dels cursos.

Prova d’accés: Qualificació de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció.

Grau Mitjà: L’alumnat que opta per la via de grau mitjà ha d’aportar el certificat de grau mig amb la nota final signat i segellat pel centre

Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys: Nota de la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

■ Si encara es cursen els estudis es pot adjuntar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

Especificacions que s’han de tenir en compte:

– Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació en el període de reclamacions al barem provisional.

– En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació en el període de reclamacions al barem provisional.

– En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment en el període de reclamacions al barem provisional.

 

HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS
(Alumnat estranger)

■ Per obtenir la convalidació d’estudis no universitaris:

– Adreçar-se als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realitzar la tramitació.

>> Més informació per a l’obtenció de la convalidació d’estudis no universitaris a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

■ Per obtenir la convalidació de la nota mitja:

– Adreçar-se als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realitzar la tramitació.

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 BARCELONA)

>> Més informació per a obtenir la convalidació de la nota mitja a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

 

ALUMNES QUE REALITZEN LA PREINSCRIPCIÓ A UN SEGON CURS D’UN CICLE FORMATIU HAVENT FET EL PRIMER CURS A UN ALTRE CENTRE

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i realitza la preinscripció a emav per poder continuar els seus estudis al nostre centre ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon curs que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.