Procés de Preinscripció

Procés de Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs 2021-2022

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Del 25 al 31 de maig de 2021

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud d’admissió per tipus d’ensenyament comportarà la invalidació dels drets de prioritat. La falsedat de les dades aportades comporta també la pèrdua dels drets de prioritat.

Cal omplir el full de preinscripció detingudament perquè no s’admetrà cap modificació ni ampliació dels Cicles demanats, fora del període de preinscripcions.

>> Informació del procés de preinscripció de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

>> Informació del procés de preinscripció de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Del 25 al 31 de maig de 2021 es podrà presentar la sol·licitud de preinscripció per vía telemàtica.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques:

Sol·licitud electrònica

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015-2016 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació. Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.

Sol·licitud amb suport informàtic

En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà enviar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’ha d’enviar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares.

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació i el resguard de la preinscripció.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

Els alumnes que son majors d’edat o que compleixin 18 anys l’any 2021 fan ells mateixos els tràmits i signen la sol·licitud. 

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna (IDALU). Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

 

a) Sol·licitud electrònica de preinscripció:

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant l’aplicatiu disponible a la web del Departament d’Ensenyament.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne es menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2021) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne (IDALU). Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d’aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció. (En cas de no coneixer el vostre IDALU cliqueu aquí)

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre demanat en primera opció. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Rebreu un missatge electrònic des d’on es pot obtenir el resguard de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l’efecte d’acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S’aconsella guardar-ne una còpia.

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA 
       (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

b) Sol·licitud mitjançant suport informàtic (formulari):

Les persones que no els sigui posible utilitzar la sol·licitud electrònica esmenada anteriorment, podran utilitzar el formulari online disponible a la web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i juntament amb la documentació acreditativa corresponent, enviar-lo al centre demanat en primera opció dins del termini establert per a la presentació de documentació. En el cas que la vostra primera opció hagi estat la nostra escola, l’EMAV, haureu d’enviar la documentació a l’adreça electrònica emav@emav.com (Més avall podreu consultar la documentació acreditativa que cal enviar juntament amb la sol·licitud firmada).

>> REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ EN FORMULARI INFORMÀTIC 
      (Enllaç a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 

En tos els casos anteriors a) i b), quan realitzeu la preinscripció telemàtica, alhora d’emplenar els camps de “Plaça sol·licitada”, cal que introduïu el nom del centre en l’apartat “Cerca el centre demanat pel nom” —sobre la primera petició— i clicar el botó “Cercar” de la petició que es vol formular.

Per buscar el centre EMAV, ho heu de fer utilitzant com a paraules clau les següents: “Mitjans Audiovisuals”, “IES Mitjans audiovisuals” ó “Audiovisuals”, però no utilitzeu en la vostra cerca el nom “EMAV” ó “Escola de Mitjans Audiovisuals” ja que el programa no trobarà cap centre per aquests noms. Codi centre EMAV: 08032385

MOLT IMPORTANT: En tots els casos anteriors (a i b) cal comprovar les llistes de preinscrits ordenats alfabèticament i amb la puntuació provisional.  En cas de que no apareixi la nota perquè no s’ha pogut recuperar de la base de dades del Departament d’Ensenyament, o que no sigui correcte, cal enviar la documentació al centre demanat en primer lloc en el període de reclamacions (juntament amb el pdf de la preinscripció que es va enviar en el seu moment).

En cas de tenir problemes per omplir la preinscripció podeu apuntar-vos a cita prèvia i us trucarem per telèfon (no vingueu al centre). 

OFERTA I HORARIS DEL CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR QUE OFEREIX EMAV
(Cicles de 2.000 hores repartides en dos cursos escolars)

· Il·luminació, captació i tractament d’imatge  (LOE)  –  Tardes (14:30 a 21:00 hores)
· Producció d’audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) matí  –   Matins (08:00 a 14:30 hores)
· Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (LOE) tarda  –  Tardes (14:30 a 21:00 hores)
· Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)
· So per a audiovisuals i espectacles (LOE)  –  Matins (08:00 a 14:30 hores)

■ L’assistència a classe és obligatòria.

■ Les pràctiques a les empreses són obligatòries i es realitzen durant el matí els alumnes del Cicle Formatiu d’”Il·luminació, captació i tractament de la imatge” i “Realització de projectes d’Audiovisuals i espectacles del torn de tarda”, i realitzen les pràctiques durant la tarda els alumnes dels Cicles Formatius de ”Producció d’audiovisuals i espectacles”, “Realització de projectes audiovisuals i espectacles del torn de matí”, “Animacions 3D, jocs i entorns interactius” i “So per a audiovisuals i espectacles”.

 

TITULACIONS I VIES D’ACCÉS

>> CONSULTA ELS CRITERIS D’ORDENACIÓ SEGONS LES TITULACIONS D’ACCÉS

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ
(En el cas de no haver presentat la sol·licitud electrònicament i haver-la fet mitjançant el formulari informàtic online. Cas B)

Aquells que realitzin la preinscripció electrònica no han de presentar cap còpia al centre demanat en primer lloc ni tampoc cap documentació acreditativa corresponent ni d’identificació personal, tot el procés de preinscripció finalitza amb l’enviament del formulari a través d’aquest sistema electrònic. En canvi, les persones que realitzin la sol·licitud de preinscripció a través del formulari web online del Departament d’Ensenyament, caldrà que enviin al centre demanat en primer lloc dins el termini establert per a presentació de documentació, el resguard de la sol·licitud realitzada per internet, la documentació acreditativa corresponent i la identificació de la persona sol·licitant i de l’alumne.

A continuació trobareu la relació de tota la documentació que s’ha d’enviar al centre demanat en primer lloc:

1. Preinscripció telemática amb el codi de tramesa.

2. DNI.

3. TSI (Targeta Sanitària Individual).

4. Certificació acadèmica dels estudis al·legats que en permeten l’accés  amb la nota mitjana calculada pel centre d’origen de, segons el cas:

Batxillerat: nota mitjana numèrica de 1r i 2n. on hi consti la modalitat cursada (certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat on hi consti la modalitat cursada) o la pàg. 22 i 23 del llibre de qualificacions (en cas de batxillerat LOGSE). En cas de batxillerats estrangers homologats:  document d’homologació d’estudis a nivell de Batxillerat o bé el resguard d’haver-lo sol·licitat. i  el document de convalidació de la nota mitjana de l’ expedient.

COU: nota mitjana numèrica dels 4 cursos ( BUP + COU).

FP2 o equivalents: nota mitjana numèrica dels cursos.

Prova d’accés: Qualificació de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. A la certificació de la prova d’accés hi ha de constar que dona accés a la família d’imatge i so o als cicles concrets que sol·licita a la preinscripció.

Grau Mig: L’alumnat que opta per la via de grau mig, ha d’aportar el certificat de grau mig amb la nota final signat i segellat pel centre

Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys: Nota de la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

■ Si encara es cursen els estudis es pot enviar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

Especificacions que s’han de tenir en compte:

–     Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

–     En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal enviar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

–     En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 

HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS
(Alumnat estranger)

■ Per obtenir la convalidació d’estudis no universitaris:

– S’ha d’anar als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realizar la tramitació.
– Cal portar original i fotocòpia de les notes.

>> Més informació per a l’obtenció de la convalidació d’estudis no universitaris a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

■ Per obtenir la convalidació de la nota mitja:

– S’ha d’anar als serveis territorials u oficina gestora de la teva zona i realizar la tramitació.
– Cal portar original i fotocòpia de les notes i original i fotocòpia del justificant conforme està en tràmit la convalidació dels estudis o bé el justificant de que ja s’ha obtingut la convalidació.

Direcció General d’Atenció a la Familia i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 BARCELONA)

>> Més informació per a obtenir la convalidació de la nota mitja a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

 

ALUMNES QUE REALITZEN LA PREINSCRIPCIÓ A UN SEGON CURS D’UN CICLE FORMATIU HAVENT FET EL PRIMER CURS A UN ALTRE CENTRE

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i realitza la preinscripció a emav per poder continuar els seus estudis al nostre centre ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon curs que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.