Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles

 
COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments, assegurant el compliment dels plans i objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

 
ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

En el sector de la producció de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i nous mitjans de comunicació) així com en la producció d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments):

– Ajudant de producció de cinema.
– Ajudant de producció de vídeo.
– Ajudant de producció de televisió.
– Ajudant de producció d’animació.
– Ajudant de producció de multimèdia.
– Ajudant de producció de ràdio.
– Cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
– Ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
– Gerent de companyia.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1: Planificació de projectes audiovisuals. (165 hores)
UF1. Valoració del projecte.
UF2. Desglossament dels recursos.
UF3. Caracterització dels recursos.
UF4. Planificació i valoració econòmica de projectes.

MP2: Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia. (132 hores)
UF1. Gestió de recursos humans.
UF2. Gestió dels recursos tècnics i logístics.
UF3. Gestió d’estudis i localitzacions.
UF4. Gestió dels recursos econòmics.
UF5. Gestió del registre i la producció.
UF6. Gestió dels processos d’acabat.

MP4: Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments . (132 hores)
UF1. Anàlisi del projecte.
UF2. Desglossament dels recursos tècnics.
UF3. Desglossament dels recursos humans.
UF4. Planificació i valoració econòmica de projectes.

MP6: Recursos expressius audiovisuals i escènics. (165 hores)
UF1. Elements de llenguatge audiovisual.
UF2. Tècniques de realització audiovisual i posada en escena.
UF3. El guió audiovisual.
UF4. Elements de llenguatge escènic i d’espectacles.

MP7(a): Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. (102 hores)
UF2. Equipament de captació d’imatge.
UF3. Equips de so.

MP9: Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles. (99 hores)
UF1. Eines informàtiques per a la presentació de projectes i gestió dels guions.
UF2. Eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes.

MP10: Formació i orientació laboral. (66 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP3: Gestió de projectes de televisió i ràdio. (99 hores)
UF1. Gestió dels recursos humans i materials en informatius.
UF2. Gestió dels recursos humans i materials en retransmissions.
UF3. Gestió dels recursos humans i materials en programes d’entreteniment.
UF4. Gestió dels recursos humans i materials en programes dramàtics.
UF5. Gestió dels recursos humans i materials en projectes de ràdio.

MP5: Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments. (99 hores)
UF1. Gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics.
UF2. Gestió i selecció de personal i convidats.
UF3. Gestió dels assajos i de la representació.
UF4. Gestió financera i processos de tancament de la producció.

MP7(b): Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. (63 hores)
UF1. Equips d’il·luminació i escenotècnia.
UF4. Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera i sistemes d’emissió.

MP8: Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles. (132 hores)
UF1. Normativa legal.
UF2. Contractació de recursos humans, tècnics i materials.
UF3. Administració econòmica, comptable i fiscal de projectes.
UF4. Explotació comercial.
UF5. Promoció de projectes.

MP11: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12: Mòdul de projecte. (264 hores)

MP13: Formació en centres de treball. (416 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedencia.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS