Cicles Formatius de Grau Superior

Animació
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
So
CFGS So per a Audiovisuals i Espectacles
Producció
CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles
Realització
CFGS Realització de projectes d'Audiovisuals i Espectacles
Il·luminació
CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge


 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de projecte que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau en les condicions d’admissió que s’estableixin.
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol altre cicle formatiu en les condicions d’admissió que s’estableixin.

PRÀCTIQUES A LES EMPRESES I BORSA DE TREBALL

Els alumnes realitzaran 416 hores de pràctiques a empreses de la família d’imatge i so. El marc legal d’aquestes pràctiques és el conveni de col·laboració, el qual no implica relació laboral o de serveis retribuïts amb l’empresa, ja que són part integrant dels estudis. Existeixen possibilitats d’exempció total o parcial de les pràctiques en empreses pels alumnes que puguin acreditar experiència laboral a empreses del sector o d’altres branques. A EMAV disposem d’una borsa de treball per alumnes i exalumnes que recull les demandes de les empreses del sector.