Cicles Formatius de Grau Superior

Animació
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
So
CFGS So per a Audiovisuals i Espectacles
Producció
CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles
Realització
CFGS Realització de projectes d'Audiovisuals i Espectacles
Il·luminació
CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge


 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, de caràcter teòrico-pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de projecte que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació ha establert amb aquestes.

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau en les condicions d’admissió que s’estableixin.
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol altre cicle formatiu en les condicions d’admissió que s’estableixin.

PRÀCTIQUES A LES EMPRESES I BORSA DE TREBALL

Els alumnes realitzaran 416 hores de pràctiques a empreses de la família d’imatge i so. El marc legal d’aquestes pràctiques és el conveni de col·laboració, el qual no implica relació laboral o de serveis retribuïts amb l’empresa, ja que són part integrant dels estudis. Existeixen possibilitats d’exempció total o parcial de les pràctiques en empreses pels alumnes que puguin acreditar experiència laboral a empreses del sector o d’altres branques. A EMAV disposem d’una borsa de treball per alumnes i ex-alumnes que recull les demandes de les empreses del sector.

FP DUAL

L’EMAV ofereix la Formació professional en alternança en la modalitat dual als Cicles Formatius de Grau Superior que s’imparteixen al centre. La Formació Professional Dual és una modalitat de formació en la qual es combina el temps de formació en el centre educatiu i a la empresa.