Cursos d’especialització

Curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació
Audiodescripció i subtitulació

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El Departament d’Educació ofereix els Cursos d’Especialització de Formació Professional, que són posteriors a l’obtenció d’un títol de grau mitjà o grau superior en FP. Concretament, actualment s’implanten arreu del territori tretze especialitats diferents i a EMAV impartim el “Curs d’especialització en audiodescripció i subtitulació” i el “Curs d’especialització de desenvolupament de videojocs i realitat virtual”.

Els cursos d’especialització s’organitzen en mòduls professionals, de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada curs. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de formació pràctica en centres de treball que és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

PRÀCTIQUES A LES EMPRESES I BORSA DE TREBALL

Els alumnes realitzaran 104 hores de pràctiques a empreses de la família d’imatge i so en el cas del curs d’audiodescripció i subtitulació i 105 hores de pràctiques a empreses de la família d’informàtica i telecomunicacions en el cas del curs de desenvolupament de videojocs i realitat virtual. El marc legal d’aquestes pràctiques és el conveni de col·laboració, el qual no implica relació laboral o de serveis retribuïts amb l’empresa, ja que són part integrant dels estudis. Existeixen possibilitats d’exempció total o parcial de les pràctiques en empreses pels alumnes que puguin acreditar experiència laboral a empreses del sector o d’altres branques. A EMAV disposem d’una borsa de treball per alumnes i exalumnes que recull les demandes de les empreses del sector.