Cicles Formatius de Grau Mitjà

Video, discjòquei i so
CFGM Vídeo, discjòquei i so (Grau Mitjà)
Assistència al producte gràfic imprès. Perfil fotografia
CFAM Assistència al producte gràfic imprès. Perfil professional Assistent de Fotografia (Grau Mitjà Artístic)

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de projecte que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

ACCÉS I CONTINUÏTAT A ALTRES ESTUDIS

En acabar un cicle de grau mitjà aquest permet accedir als estudis de Batxillerat o a un Cicle de Grau Superior de la Formació Professional en les condicions d’admissió que s’estableixin.

PRÀCTIQUES A LES EMPRESES I BORSA DE TREBALL

Els alumnes realitzaran 350 hores de pràctiques a empreses de la família d’imatge i so en el cicle de Video, discjòquei i so, i 200 hores de pràctiques a empreses de la família de comunicació gràfica i audiovisual en el cicle d’Assistència al producte gràfic imprès: Perfil professional assistent en fotografia. El marc legal d’aquestes pràctiques és el conveni de col·laboració, el qual no implica relació laboral o de serveis retribuïts amb l’empresa, ja que són part integrant dels estudis. Existeixen possibilitats d’exempció total o parcial de les pràctiques en empreses pels alumnes que puguin acreditar experiència laboral a empreses del sector o d’altres branques. A EMAV disposem d’una borsa de treball per alumnes i exalumnes que recull les demandes de les empreses del sector.