Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS So per a Audiovisuals i Espectacles

 
COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

 
ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

En el sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes i efímeres de sonorització en recintes delimitats:

– Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.
– Tècnic/a de so de cinema i audiovisuals.
– Tècnic/a de so directe.
– Tècnic/a d’enregistrament de so en estudi.
– Tècnic/a d’enregistrament musical.
– Tècnic/a de so per a equip de megafonía.
– Tècnic/a de monitors de so i sistemes de so.
– Tècnic/a de so en sistemes sense fil.
– Tècnic/a en sistemes de microfonia.
– Especialista de so.
– Muntador/a i editor/a de so.
– Mesclador/a i masteritzador/a de so.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1: Planificació de projectes de so. (99 hores)
UF1. Tècniques de planificació.
UF2. Recursos tècnics i humans en projectes de so.
UF3. Elaboració de projectes de so.
UF4. Gestió de projectes de so.

MP2: Instal·lacions de so. (198 hores)
UF1. Optimització de l’acústica de localitzacions.
UF2. Preinstal·lació d’equips i accessoris.
UF3. Muntatge, desmuntatge i normativa de prevenció.
UF4. Connexió d’equips i comprovació de les instal·lacions.
UF5. Manteniment d’equips i sistemes.

MP3(a): So per a audiovisuals. (83 hores)
UF1. Tecnologia i tècniques microfòniques.
UF2. Configuració d’equips de RF en instal·lacions de so.

MP7: Postproducció de so. (165 hores)
UF1. Preparació de la postproducció de so.
UF2. Muntatge de projectes de so.
UF3. Mescla i masterització de so.

MP8: Electroacústica. (132 hores)
UF1. Instal·lació elèctrica per a sistemes de so.
UF2. Electrònica aplicada a instal·lacions de so.
UF3. Altaveus i caixes acústiques.
UF4. Connexió de sistemes analògics i digitals d’àudio.

MP9: Comunicació i expressió sonora. (99 hores)
UF1. Disseny i ambientació sonora i musical.
UF2. Audició activa i locució.
UF3. Disseny de la banda sonora.
UF4. Elaboració de guions tècnics de so.

MP10: Formació i orientació laboral. (99 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP3(b): So per a audiovisuals. (148 hores)
UF3. Sistemes d’intercomunicació i monitoratge d’àudio.
UF4. Captació, mescla i emissió de ràdio i televisió.
UF5. Tècniques d’enregistrament de so.

MP4: Control de so en directe. (132 hores)
UF1. Elecció, ubicació i configuració de la microfonia i fonts sonores.
UF2. Ajustos tècnics a la cadena d’àudio.
UF3. Control de la mescla i processat dels senyals.

MP5: Enregistrament en estudi. (165 hores)
UF1. Ajustos tècnics a la cadena d’àudio i captació d’instruments en estudi.
UF2. MIDI.
UF3. Tècniques d’enregistrament en estudi.
UF4. Edició, mescla i processat de produccions musicals.

MP6: Ajustos de sistemes de sonorització. (132 hores)
UF1. Adaptació dels sistemes de sonorització a espais acotats.
UF2. Ajust dels subsistemes de sonorització.
UF3. Anàlisi i avaluació de la resposta de sistemes de so.
UF4. Posada en marxa de sistemes de sonorització.

MP8(b): Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (77 hores)
UF3. Generació i introducció d’efectes.
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster.

MP11: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12: Mòdul de projecte. (99 hores)

MP13: Formació en centres de treball. (383 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedencia.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS