Diagnosi

La comissió digital de centre ha utilitzat l’eina Selfie per una bona diagnosi. Cal tenir present que la diagnosi elaborada per la comissió ha permès determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.

L’eina Selfie: Aquesta eina, elaborada per la Comissió Europea, ha permès al centre realitzar una diagnosi i valorar el  grau d’implantació de les tecnologies digitals. De la mateixa manera, també ha permès que es puguin dissenyar, implementar i avaluar polítiques per a la integració i l’ús eficaç de tecnologies d’aprenentatge digital. Aquesta eina es va emprar a inici del curs 22-23.

Accés a la eina selfie: https://education.ec.europa.eu/es/selfie

Indicadors de centre: amb l’ajuda del mentor es van introduir indicadors relacionats amb la gestió del centre i els dispositius dels quals aquest disposa.

Els resultats obtinguts de la Selfie es poden descarregar a continuació:

>> EDC EMAV – Resultats Diagnosi 

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Tal com es pot analitzar a les gràfiques obtingudes a la Selfie, la infraestructura i equipament de l’escola és el punt més fort, element que treballa rem per mantenir. Per contra, els punts més dèbils són el lideratge, la col·laboració i xarxes i, de les competències digitals de l’alumnat, sobretot la seguretat digital.