Objectius

A partir dels punts forts i febles detectats a la diagnosi la comissió d’elaboració de l’EDC ha confeccionat tres objectius que es planificaran al llarg de quatre cursos escolars. A continuació es presenten:

  1. Garantir la qualitat dels equips i de la infraestructura informàtica que ja ofereix el centre educatiu actualment.
  2. Col·laboració i xarxes. Promoure mesures per potenciar una cultura de col·laboració, comunicació i participació amb eines digitals.
  3. Conscienciació sobre el comportament segur en l’ús de les tecnologies digitals. Potenciar l’ús d’eines digitals més democràtiques i segures per part de la comunitat educativa.