Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

 
COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

 
ENTORN PROFESIONAL I DE TREBALL

En empreses del sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet i els nous mitjans de comunicació:

– Animador/a 3D.
– Animador/a 2D.
– Interpolador/a.
– Modelador/a 3D.
– Grafista digital.
– Generador/a d’espais virtuals.
– Tècnic/a d’efectes especials 3D.
– Integrador/a multimèdia audiovisual.
– Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
– Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
– Tècnic/a en sistemes i realització en multimèdia.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1(a): Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D. (33 hores)
UF1: Recursos tècnics i humans.

MP2: Disseny, dibuix i modelatge. (198 hores)
UF1: Principis del disseny i del dibuix.
UF2: Preproducció de l’animació.
UF3: Modelatge.

MP3(a): Animació d’elements 2D i 3D. (92 hores)
UF3. Animació 2D.
UF4. Animació 3D.

MP4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D. (198 hores)
UF1. Mapejat UV.
UF2. Texturització 3D.
UF3. Color i texturització 2D.
UF4. Acabats 3D.
UF5. Il·luminació.

MP6: Realització de projectes multimèdia. (132 hores)
UF1. Disseny d’interfície d’usuari.
UF2. Disseny per a multimèdia interactiu.
UF3. Administració de mitjans digitals.
UF4. Programació d’elements interactius.
UF5. Elements interactius animats.

MP8(a): Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (88 hores)
UF1. Configuració i manteniment dels equips.
UF2. Realització de la postproducció.

MP9: Formació i orientació laboral (99 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP1(b): Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D. (66 hores)
UF2. Acabament del projecte, capes i render.

MP3(b): Animació d’elements 2D i 3D. (139 hores)
UF1. Tècniques d’animació amb captura d’imatge fix.
UF2. Tècniques de captació de moviment.
UF5. Rigging i animació de personatges.
UF6. Partícules, simulacions i efectes.

MP5: Projectes de jocs i entorns interactius. (66 hores)
UF1. Disseny i planificació del projecte.
UF2. Producció i avaluació del projecte.

MP7: Desenvolupament d’entorns interactius, multidispositiu i videojocs. (264 hores)
UF1. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu.
UF2. Programació d’aplicacions multidispositiu.
UF3. Disseny de videojocs.
UF4. Desenvolupament de videojocs.
UF5. Desenvolupament d’aplicacions multimèdia.
UF6. Simulació d’entorns multidispositiu.

MP8(b): Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (77 hores)
UF3. Generació i introducció d’efectes.
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster.

MP10: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11: Mòdul de projecte. (99 hores)

MP12: Formació en centres de treball. (383 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedencia.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS