Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

 
ENTORN PROFESIONAL I DE TREBALL

En empreses del sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet i els nous mitjans de comunicació:

– Animador/a 3D.
– Animador/a 2D.
– Interpolador/a.
– Modelador/a 3D.
– Grafista digital.
– Generador/a d’espais virtuals.
– Tècnic/a d’efectes especials 3D.
– Integrador/a multimèdia audiovisual.
– Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
– Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
– Tècnic/a en sistemes i realització en multimèdia.

 
ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER CURS:

MP1: Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D. (66 hores)
UF1: Recursos tècnics i humans.
UF2: Acabament del projecte, capes i render.

MP2: Disseny, dibuix i modelatge. (165 hores)
UF1: Principis del disseny i del dibuix.
UF2: Preproducció de l’animació.
UF3: Modelatge.

MP3(a): Animació d’elements 2D i 3D. (136 hores)
UF1. Tècniques d’animació amb captura d’imatge fixa i de moviment.
UF2. Animació 2D.
UF3. Animació 3D.

MP4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D. (165 hores)
UF1. Color i texturització 2D.
UF2. Il·luminació i acabats 3D.

MP5 (a): Projectes de jocs i entorns interactius. (46 hores)
UF1. Disseny i planificació del projecte.

MP6: Realització de projectes multimèdia. (132 hores)
UF1. Disseny d’interfície i experiència d’usuari.
UF2. Programació d’elements interactius.
UF3. Elements interactius animats.

MP8(a): Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (107 hores)
UF2. Realització de la postproducció.
UF3. Generació i introducció d’efectes.
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster.

MP9: Formació i orientació laboral (66 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.SEGON CURS:

MP3(b): Animació d’elements 2D i 3D. (95 hores)
UF4. Rigging i animació de personatges.
UF5. Partícules, simulacions i efectes.

MP5 (b): Projectes de jocs i entorns interactius. (20 hores)
UF2. Producció i avaluació del projecte.

MP7: Desenvolupament d’entorns interactius, multidispositiu i videojocs. (231 hores)
UF1. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu.
UF2. Programació d’aplicacions multidispositiu.
UF3. Disseny de videojocs.
UF4. Desenvolupament de videojocs i simulació d’entorns multidispositiu.
UF5. Desenvolupament d’aplicacions multimèdia.

MP8(b): Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals. (25 hores)
UF1. Configuració i manteniment dels equips.

MP10: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP11: Mòdul de projecte. (264 hores)

MP12: Formació en centres de treball. (416 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (Títols reglats i oficials) acostuma a iniciar-se a Catalunya a finals del mes de maig i és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGS