BcnE+S

QUÈ ÉS BcnE+S?

Diploma compromís ciutadà EMAV amb Barcelona escoles més Sostenibles

Diploma compromís ciutadà EMAV amb BcnE+S

BcnE+S o Barcelona Escoles més Sostenibles, és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que suposa accions concretes de millora en relació al medi ambient i la sostenibilitat en el nostre entorn immediat.

En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona  ofereix assessorament, recursos i suport als centres educatius.

El curs 2006/07, EMAV, va signar “l’acta de compromís”  expressant  públicament la voluntat i el compromís de treballar activament en la pròpia Agenda 21 Escolar A21E, actualment Barcelona Escoles més Sostenibles BcnE+S.


QUI I COM PODEM PARTICIPAR?

Tothom pot formar part de la comissió “Escola Sostenible” d’EMAV.

…. Si esteu sensibilitzats pel medi ambient i la sostenibilitat, poseu-vos en contacte amb secretaria.


COMISSIÓ “ESCOLA SOSTENIBLE” EMAV

La comissió de sostenibilitat de l’escola vetlla pel seguiment dels valors del centre, establerts al PEC, en especial per aquells que fan referència al foment de la democràcia, la tolerància, la cura del medi ambient i la participació en els programes de sostenibilitat impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un procés participatiu, de revisió de plantejaments i pràctiques educatives i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

Des del curs 2006-2007, l’escola promou la gestió sostenible de recursos fomentant la reducció de consum de materials, la reducció de residus, la recollida selectiva i la reutilització de materials. Així mateix, EMAV promou la participació de l’alumnat en projectes relacionats amb el medi ambient i la tolerància, tant a nivell d’aula (pràctiques de classe) com en activitats amb projecció exterior.

La comissió “Escola Sostenible” estableix l’ideari de sostenibilitat i marca les línies d’actuació generals, segons les quals:

–    es redacta i es presenta el projecte d’escola, la sol·licitud d’ajut i la memòria corresponent.

–    s’assisteix a seminaris, cursos, convencions, i altres actes relacionats amb la sostenibilitat organitzats des de la secretaria de “Bcn Escoles + Sostenibles” o altres entitats.

–    es recolzen i faciliten aquelles iniciatives de caire social i humanitari proposades per algun membre de la comunitat educativa.

–    s’assisteix a l’Acte de Cloenda de Bcn Escoles + Sostenibles. EMAV participa de l’espai d’Intercanvi d’experiències presentant alguns treballs realitzats per l’alumnat.

–    l’escola pot recolzar alguns treballs (mòduls de projecte o pràctiques de classe) relacionats amb la sostenibilitat i/o de caire social. (Veure dossier dels treballs recolzats)

–    s’informa a la comunitat educativa de les diferents actuacions a través dels diversos canals de comunicació (taulell d’anuncis, web i facebook) de l’escola, però també a partir de sessions informatives a començament de curs.

–    es gestiona la sala del punt verd, un espai habilitat per l’ús de tota la comunitat educativa on trobem contenidors per a la recollida dels diferents materials de rebuig. EMAV requereix el servei del Punt Verd Mòbil Escolar (PVME), entre d’altres serveis de la ciutat, per fer la recollida selectiva dels residus emmagatzemats en el Punt Verd. Es compta amb la col·laboració d’alumnat, professorat i personal no docent.

La comissió està formada per personal docent, no docent i, idealment, alumnat.


TRACTAMENT DE LA SOSTENIBILITAT AL CENTRE

A través de la comissió “Escola Sostenible”, EMAV vetlla pel seguiment dels valors del centre que fan referència al foment de la democràcia, la tolerància, la cura del medi ambient i la sostenibilitat.

Aquests valors són recollits i treballats, també, i a nivell curricular, al temari de l’assignatura Empresa i Iniciativa Emprenedora, comuna a tots els cicles que s’imparteixen a l’escola. Dintre d’aquesta assignatura està previst tractar els següents temes: economia del bé comú, responsabilitat social corporativa (RSC), cooperativisme i ètica empresarial. També a l’hora d’elaborar plans d’empresa, els professors d’aquesta matèria demanen als alumnes que completin un apartat que contempla la responsabilitat social de l’empresa que estan ideant.

A més, l’escola promou la participació de l’alumnat en projectes relacionats amb el medi ambient i la tolerància des d’altres assignatures, tant a nivell d’aula (pràctiques de classe) com en activitats amb projecció exterior.


GESTIÓ DE MATERIAL DIVERS

Tenim contenidors de recollida selectiva de paper, envasos i rebuig distribuïts per l’escola.

Disposem d’un espai, el PUNT VERD, d’ús exclusiu per a la recollida de material divers (piles, cartró, plàstic…) amb la finalitat de  RECICLAR, REUTILITZAR, RECUPERAR i REDUIR.

Tothom pot desar objectes i materials en els contenidors corresponents.

Tothom pot agafar material amb la finalitat de REUTILITZAR.

En el PUNT VERD trobarem indicacions del bon ús de la sala així com informació dels diversos serveis de recollida selectiva i on podem portar segons quins materials.

És responsabilitat de tothom, ALUMNAT, PROFESSORAT i PERSONAL NO DOCENT que la sala estigui en ordre.


MEMÒRIA DE TREBALLS PREMIATS

A continuació pots descarregar el dossier amb els treballs que HAN ESTAT RECOLZATS per l’A21E i BcnE+S del centre:

>> DOSSIER DE PROJECTES RECOLZATS PEL CENTRE