Intranet

SERVEI D’INTRANET/CAMPUS VIRTUAL (El Moodle d’EMAV)

Aquest espai posa a l’abast dels alumnes i els professors els diferents continguts digitals necessaris per a la tasca educativa online amb l’oferta de tots els cursos existents a disposició dels alumnes matriculats al centre.

En aquest entorn virtual d’aprenentatge, EMAV vol proporcionar informació, donar suport i diversos recursos a les diferents Unitats Formatives dels mòduls dels Cicles Formatius de Grau Superior, així com qualsevol altra tipus de curs o oferta formativa que ofereix el centre en els seus cursos d’especialització o perfeccionament amb l’objecte de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge a través de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Amb aquest propòsit EMAV té a disposició d’alumnes i professors, una plataforma informàtica de formació (campus en línia) que permet construir, administrar cursos i lliurar documentació en suport digital als alumnes per a la seva formació (manuals, activitats, apunts, documents, calendaris…) a través d’internet. També permet la tutorització i el seguiment dels alumnes en les tasques encomanades i permet la creació de fòrums de debat, discussió i participació formant comunitats virtuals.

Accedeix al campus virtual d’EMAV a: https://agora.xtec.cat/iesemav/moodle/login/index.php

>> ACCEDEIX AL CAMPUS VIRTUAL