Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFGM Vídeo, discjòquei i so (Grau Mitjà)

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a a fer sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

ENTORN PROFESSIONAL I DE TREBALL

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àmbit del so per a produccions de cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles i instal·lacions fixes de sonorització en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, televisions, productores de cinema i vídeo, emissores de ràdio, productores discogràfiques, empreses de doblatge, empreses de sonorització i productores d’espectacles i en empreses dedicades a la producció d’esdeveniments musicals públics, com ara bars musicals, discoteques, sales de festa, sales de ball, sales de concerts o festivals, així com en esdeveniments no estrictament musicals com ara desfilades de moda, presentacions publicitàries o fires de mostres i en grans, mitjanes i petites empreses, per compte propi o aliè dedicades al tractament digital d’imatges. Ajudant de so en televisió.

Principals ocupacions i llocs de treball:

– Microfonista de cinema i vídeo.
– Microfonista de concerts musicals
– Microfonista d’espectacles escènics.
– Ajudant de muntatge de so en cinema.
– Discjòquei.
– Vídeo-joquei.
– Vídeo discjòquei.
– Light-joquei.
– Retocador fotogràfic digital.

ESTRUCTURA CURRICULAR – Mòduls Professionals i Unitats Formatives

PRIMER I SEGON CURS:

MP1: Instal·lació i Muntatge d’Equips de So. (132 hores)
UF1: Infraestructures de so.
UF2: Preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors.
UF3: Muntatge de sistemes de so.
UF4: Connexió i manteniment en instal·lacions de so.

MP2: Captació i Enregistrament de So. (132 hores)
UF1: Sistemes de captació de so
UF2: Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals.
UF3: Captació de so en produccions audiovisuals
UF4: Captació de so en directe.

MP3: Control, Edició i Mescla de So. (132 hores)
UF1. Ajust d’equips i de programari de control, edició i mescla.
UF2. Configuració de sistemes d’edició de so gravat.
UF3. Realització i control de la mescla i el processat d’àudio.
UF4. Muntatge i configuració de monitoratge.
UF5. Planificació de projectes sonors.

MP4: Preparació de Sessions de Videodiscjòquei (132 hores)
UF1. Selecció de tipologies musicals.
UF2. Selecció de materials visuals.
UF3. Elaboració de catàlegs de mitjans.
UF4. Tècniques de programació de sales.
UF5. Tècniques de promoció.

MP5: Animació Musical en Viu. (165 hores)
UF1. Organització d’arxius d’àudio.
UF2. Planificació de la sessió.
UF3. Instal·lació dels equips.
UF4. Tècniques de mescla de sala.
UF5. Tècniques de mescla per a programes de ràdio.

MP6: Animació Visual en Viu. (198 hores)
UF1. Realització de visuals.
UF2. Instal·lació i configuració de l’equip d’imatge.
UF3. Instal·lació i configuració de l’equip luminotècnic.
UF4. Mescla visual en viu.
UF5. Actuació luminotècnica en viu.

MP7: Presa i Edició Digital d’Imatge. (198 hores)
UF1. Digitalització d’originals analògics.
UF2. Captació d’imatges digitals.
UF3. Tractament i edició d’imatges de mapa de bits.
UF4. Tractament i edició d’imatges vectorials.
UF5. Edició de peces visuals per a sessions d’animació musical i visual.

MP8: Formació i Orientació Laboral . (66 hores)
UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.

MP9: Empresa i Iniciativa Emprenedora. (66 hores)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

MP10: Anglès Tècnic. (99 hores)
UF1. Anglès tècnic.

MP11: Síntesi. (297 hores)
UF1. Síntesi.

MP12: Formació en centres de treball. (383 hores)

* Alumnes que entren a segon curs havent fet el primer curs a un altre centre:

Quan un alumne ha realitzat el primer curs d’un dels cicles a un altre centre i es matricula a emav per poder continuar els seus estudis ha de saber que:

· És obligatori cursar les unitats formatives de primer que no s’hagin cursat al centre de procedència.

· Les unitats formatives de segon que per coincidència horària amb les de primer no es puguin cursar, no es matricularan i per tant es deixaran cursar un altre any.

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà (Títols reglats i oficials)  és gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pots trobar tota la informació relativa al procés de preinscripció dels cicles formatius de Grau Mitjà que imparteix emav, així com la de matriculació, calendari, horari, criteris de prioritat, jornades de portes obertes i normativa, entre d’altres, a través del següent enllaç:

>> PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGM (cicles de grau mitjà)