Estratègia digital de centre


El document de l’EDC és la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. El centre ja ha desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc. L’EDC les recopila, almenys les referències, per poder trobar-los de manera fàcil i àgil.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir de mica en mica a l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre de manera actualitzada a mesura que es produeixin noves necessitats.

A més, a la part de cultura digital de l’EDC s’incorporen referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat del centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.